NOTE: BEGINNING DECEMBER 2013, ALL NEW POSTS OF SERIOUS DIVREI TORAH WILL BE POSTED ONLY AT Beis Vaad L'Chachamim, beisvaad.blogspot.com


For private communication, write to eliezer(no space)e at aol

Tuesday, December 18, 2012

Women that are Obligated to Wear Tefillin


*****************************************************

*******  WARNING: ACADEMIC HUMOR.  *******
*****************************************************

The Gemara in Shabbos 70b talks of a person that has lost track of time and does not know when Shabbos is.  היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת.  The Gemara says that he must do whatever is necessary to survive, but that in order to maintain his sense of Shabbos he should designate one day out of seven to be his Shabbos.  

The Gemara asks, but if every day might be Shabbos, his restriction to only doing what is necessary for survival applies to every day, including his designated special day; אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא.  So how would his special day be different?  וההוא יומא במאי מינכר ליה?  The Gemara answers   בקידושא ואבדלתא.  On the day that he calls Shabbos he should make kiddush and havdala.

The Achronim discuss whether and when he should wear Tefillin.  Assuming that it is assur to wear Tefillin on Shabbos, can this lost person wear Tefillin on any day, or not?

For the purposes of this post, I want to quote a comment of the Mishna Berura in the Biur Halacha in 344 DH אפילו, where he says, and I quote:
ועוד יש סברא לחייבו דהלא פטור דשבת הוא מפני שהם עצמם אות וא"כ זה שעושה בו מלאכה לפרנסתו אין בו היכר
There is another reason to obligate him: After all, the rule that one does not wear Tefillin on Shabbos is because (Shabbos is an Os,a sign, and) Tefillin themselves are a sign, (and wearing the sign of Tefillin belittles the holy Os/sign of Shabbos.)  But for this person who is doing work on Shabbos, as is necessary to survive, Shabbos is no sign at all, (so Tefillin would be appropriate.)

But, you ask, doesn't he make Kiddush and Havdala?  So there is a sign pf Shabbos on that day, and that Os/sign should render his Tefillin superfluous!  To this he answers
דלא מסתבר לומר דבקידוש לבד הוא ההיכר דהא עיקר האות הוא דהקב"ה שבת ממלאכתו ביום השביעי והוא ג"כ שובת
that is is not reasonable to say that his Kiddush alone is a sign, because the main sign is that Hashem rested from work on Shabbos and he too rests from work, (and since this person is working on that day like every other day, his Kiddush is not much of a sign and does not interfere with wearing Tefillin.)

Of course, there is much to talk about regarding this opinion.  One might say that the rule of Os is a siman, not a sibbah, and the day is pattur no matter what this person is doing.  The Mishna Berura himself only uses this as a side thought, not the foundation of his opinion.  But again, for the purposes of this post, let us assume that this reasoning applies as he states it.

Now, why is it that women are not obligated to wear Tefillin?  Because it is a Mitzvas Asei She'hazman Gerama, a mitzva caused by time- it is operative only on a particular season, hour, or day.  We pasken that as far as the Torah rules, Tefillin are worn at night just as they are in the day.  It is only because the mitzva of Tefillin does not apply on Shabbos and Yomtov that it is Zman Gerama.

But what of a person that believes that one is allowed to do melacha on Shabbos and Yomtov, like Reform Jews?  They certainly don't believe that the Torah commands us to refrain from working, and they do whatever they want on Shabbos.  So as far as Issur Melacha is concerned, Shabbos is no more of an Os/sign for them than it is for the hypothetical מהלך בדרך או במדבר.  Well, then, according to the Biur Halacha, Reform Jews are obligated to wear Tefillin on Shabbos.

If a mechallel Shabbos is chayav to wear Tefillin on Shabbos, then for them it is no longer a Mitzvas Asei She'hazman Gerama.  Therefore, Reform Jewish women, for whom Shabbos is not an Os, are chayavos to wear Tefillin.

17 comments:

Eli said...

It might be two months early, but this post led me to the following (in Hebrew, to exclude some readers)

שיטת התוס' מנחות לו: היא שבסוכות לא מניחים תפילין מחמת האות של סוכה ולולב. והנה נשים פטורות מסוכה ולולב, ולפי הנ"ל היו צריכות להתחייב בתפילין בחוהמ"ס. אמנם זה טעות כמובן, שהרי סוף סוף המצוה היא זמן גרמא מחמת שפטורות ממנה בזמנים אחרים, כגון בשבתות כל השנה, וזה פוטר אותן מהנחה גם בחול המועד סוכות שהוא עבורן כמו שאר ימי החול. נמצא שכדי שהמצוה תהיה זמן גרמא מספיק שבאיזה שהוא זמן יהיה פטור של אות.

והנה לפי זה, אותה אשה שתנהג כדבריך ותניח תפילין מאחר והיא מחללת שבת, יש לחוש שמא פעם אחת תשמור שבת באונס או ברצון ונמצא שבאותה שבת אחת היה לה אות של שבת והיתה פטורה בו מתפילין, ומממילא הפכה מצות תפילין אצלה להיות זמן גרמא ולכן פטורה כל ימיה, ונמצאו כל ברכותיה לבטלה למפרע.

לכן נראה שודאי לכתחילה יש להורות לנשים אלו להניח בלא ברכה, וגם זה רק באופן שברור שהקפידו שלא לשמור אפילו שבת אחת מימיהן. אמנם יש לדון מה יהיה באשה שכל ימיה הניחה בברכה ועכשיו באה לשאול אם לשמור שבת אחת. הנה לפי דברי הר"ן שהרבה לאוין חמורים מאיסור חמור אחד, שמא אלפי איסורים של ברכה לבטלה חמורים יותר מחילול שבת אחד, ואולי מוטב לה שתמשיך לחלל שבת, וצ"ע

עוד יש להעיר בזה, שכל הנ"ל מיוסד על המשנ"ב שכנראה הניח שהאות הוא איסור המלאכה, דלא כתוס' מנחות הנ"ל. נמצא אם כן שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים אם מניחים תפילין בחוה"מ, וממילא אשה רפורמית הנוהגת במנהגי אשכנז אכן תניח תפילין, אבל אם היא מן הספרדים, החסידים, או האשכנזים-פרושים תלמידי הגר"א שוב אין לה להניח.

קצת יותר ברצינות, דברי המשנ"ב תמוהים לא רק מחמת מה שכתבת שעצם קדושת היום וחלות האיסור הם האות ולא ההמנעות ממלאכה בפועל, ולא רק מחמת דברי התוס' במנחות, אלא גם מחמת שהאיש הזה במדבר הרי נמנע ממלאכות ועושה רק כדי חייו מחשש שכל יום הוא שבת, ונמצא שהוא שובת ממלאכה בפועל. וכי מי שעשה מלאכה לצורך פיקו"נ פעם אחת בשבת אחת יתחייב להניח בה תפילין?

למעשה כבר שמעתי פעם רעיון כזה, על איזה אדמו"ר שהורה לחסידיו שמי שהולך לעבודה בחוה"מ שיניח בו תפילין, והשאר פטורים.

great unknown said...

כד ניים ושכיב...
וכי אסור לאיש במדבר להניח תפילין מחשש שלבסוף יצא מהמדבר ואז יחזור לשמור שבת כראוי. והרי זה חשש הרבה יותר קרוב ממה שאשה מכת הרפורפים תחזור לשמור שבת.
ומה בכלל הכוונה שתשמור שבת באונס. וכי זה שמורת שבת שנחשבת לאות
ובכלל וכי יש חשש ברכה לבטלה דווקא כאן והלא על כל ברכותיה אסור לענות אמן

ואולם מכאן יש סמך לנשי הכותל


ותמהני שעוד לא קמו מכת המחמירים לעורר ספק על יום השבת שאנו נוהגים ולנהוג כמי שמהלך במדבר. ואולי זוהי הסיבה שמסרבים לעבוד.

ובלי נדר אצטט את המאמר הזה בסעודת לויתן שאערוך בעוד חדשיים

ולאמתו של דבר שמעתי שהיו רבנים בארה"ב לפני מאה שנה שהורו למי שעבד בשבת [מתוך אונס פרנסה] שחייב להניח תפילין

ולתרץ המשנ"ב אולי אפשר לומר שהיות ושובת ממלאכה בכל יום אין אות מיוחד ביום שבת שלו חוץ מהקו"ה ובזה אין די לבטל מצות תפילין

Barzilai said...

I made the mistake of reading the comments before I went to Shachris, and I hope the Ribono shel Olam is mochel me for having to hold myself back from laughing through Shmoneh Esrei. I don't think I've seen anything this year that were more....inspiring..... than your comments. If only there were Oscars for chidushim.... but I'm not sure which category they'd be nominated for.

Moriah said...

When the Torah states women aren't to wear men's clothing, doesn't that apply to his ritual items also - his Tallis and t'fillin? I don't read Hebrew very well so if you've covered this already I missed it.

Anonymous said...

I THINK YOU ARE MAKING A SERIOUS MISTAKE POSTING THIS.

ONLY A MINORITY OF YOUR READERS WILL KNOW THAT THIS IS A SCHOLARLY SATIRE.

MOST PEOPLE WILL THINK THAT YOU MEAN THIS SERIOUSLY.

Barzilai said...

Ok, you're right. I'll edit the post.

Superintendant Chalmers said...

Very cute

Two serious points on this - similar to the MB who says that the Os is only in issur melacha but not kiddush/havdala; Rav Soloveitchik pointed out that in Gemara Shabbos (we had it repeatedly in daf yomi lately) when it talks about shagag in all melachos, and the gemara asks "deyada leshabbos bemai" and it has to come up with answers like tchumin acc Rabbi Akiva, why didn't the gemara just say that he knows of Kiddush and Havdala. So the rav said you see that yedias Shabbos is limited to issur melacha, not mitzvos aseh.

And regarding non shomer shabbos wearing tfillin - in Rav Bleich's article in Tradition on mechalel shabbos drinking wine, I believe he quotes one of the Acharonim who raised this as a real possibility (perhaps the Kli chemda)that a mechalel shabbos should wear tefillin

Barzilai said...

Cute? Cute!!!??? It's mamesh emes le'amito. Ach.

Anyway, I was actually thinking of mentioning that Tosfos you're alluding to, on 69a, that says:

דידע לה בתחומין .... תימה לר"י דאמאי לא קאמר דידע לה לשבת בעשה דכתיב וביום השביעי תשבות וגו' וכתיב נמי ושמרתם את השבת

I stressed this to my shiur also.

I would be thrilled to see that Kli Chemda inside. great unknown mentioned such a possibility, and I thought he was just riffing on the theme of the post.

Anonymous said...

Something rings a bell about that Kli Chemda. Maybe he was talking about the Kohanim in the Beis Hamikdash on Shabbos.

Reb Chaim HaQoton said...

כשמו כן הוא פלפולים של הבל.

Barzilai said...

Reb Chaim, I refer you to the photograph in the column on the right.

great unknown said...

@Anonymous at 9:38 AM
And the problem with that is...?

Note that lehavdil Rashi's daughters wore tefillin because they felt it was not a zman gerama.

Further, what would be the problem with reform women wearing tefillin? Brocho levatala? Not on a zman gerama. Beged Ish? While they're wearing pants?
Maybe it would induce the men to wear tefillin also. Maybe. At least once. When I lived in a Conservative neighborhood, the weekday morning 'minyon' at the temple, such as it was, was mostly women. And the few men that came, came because their wives shamed them into it.

Barzilai said...

By the way, again in response to Reb Chaim HaQoton's comment:

Calling the website Havolim doesn't mean that it's trivial or foolish. There are many reasons I chose that name.

One of them is so that people who have no seichel will not bother reading it, and it will self select those who don't have to be told "Oh, look, here's a good dvar Torah" to realize that there's something worthy here. Sometimes, the kankan is chosen to ensure that only connoisseurs will appreciate the contents. In this case, I wanted people who are willing to read divrei bedichusa as long as they're kishron, and who have a good grasp of the English language, but who also are talmidei chachamim. It's a tiny audience, but Baruch Hashem, I don't make my living from this. I find unrelenting seriousness dismal and tiresome.

Another reason is the Chasam Sofer, who says that it's not just hevel pihem shel tashbar, it's the hevel from the mouths of all lomdei Torah that rises up to Shamayim and turns into Gishmei Bracha. Without this hevel, the world would turn into a wasteland.

Eli said...

GU (7:20am)

כמדומה לא אכלת בישרא דתורא . מי שנמצא עכשיו במדבר, אין לו עכשיו אות ולכן מחוייב בתפילין גם אם ישמור שבת כשיצא. אשה הנמצאת במדבר, אמנם אין לה עכשיו אות אבל עדיין הוא זמן גרמא עבורה כי כשתצא מהמדבר לא ינהוג בה חיוב תפילין בשבתות

בענין השומר שבת מאונס אם מקרי גביו אות, הנה יש לדון מה הדין באדם שישן כל השבת מעת לעת ושמר שבת לאונסו, אם לדעת המשנ"ב יש לו חיוב תפילין, ונפק"מ שצריך לעוררו קודם השקיעה להניח תפילין. וא"ת שכשיתעורר שוב נמצא ששומר שבת והוי אות, י"ל שיעירו אותו ממש סמוך לשקיעה ויגידו לו שהוא יום חול, ונמצא שעדיין הוא שומר שבת לאונסו. אדהכי והכי, עד שתתברר לו הטעות, יזכה במצות תפילין, ואשרי המעוררים.

אמנם מה שעוררת שאין לענות אחריה אמן, באמת יש להסתפק אם מותר להכשיל באיסור ברכה לבטלה מי שאסור לענות על ברכותיו אמן, ויש לפלפל

Barzilai said...

Speaking of בישרא דתורא, I would be no more surprised if I would see someone say that even though לילה לאו זמן ציצית, if you turn the lights on you're chayav, like the Sma says in the context of Hilchos Beis Din.

Superintendant Chalmers said...

I believe the Rav was asking a question different than Tosfos, Tosfos is referring to the aseh of shmiras shabbos, ie the aseh of shabason. The Rav was asking about kiddush/havdala. Related but could be mechalek...

Barzilai said...

Superintendent- Eli correctly pointed out that Tosfos in Menachos assumes that Chol Hamoed is enough to patter Tefillin

יצאו שבתות וימים טובים שהן עצמן קרויין אות. לא משום דאסירי בעשיית מלאכה דאפי' חולו של מועד דשרי בעשיית מלאכה איכא אות בפסח דאסור באכילת חמץ ובסוכות י] דחייב בסוכה ובפרק בתרא דמועד קטן

but, as Tosfos says, it's because of some sort of Issur. So from Tosfos there also focuses on issur.