NOTE: BEGINNING DECEMBER 2013, ALL NEW POSTS OF SERIOUS DIVREI TORAH WILL BE POSTED ONLY AT Beis Vaad L'Chachamim, beisvaad.blogspot.com


For private communication, write to eliezer(no space)e at aol

Sunday, August 04, 2013

Re'eh, Devarim 12:30-31. Adopting Non-Jewish Religious Behaviors


12:30-31.  השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני. לא תעשה כן לה' אלקיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם
TheTorah tells us that it is assur to learn from Gentiles how to worship God, that religious eclecticism, or syncretism, is prohibited. 

R Moshe here in Kol Rom II says that the passuk means that we should never decide what form our avodas Hashem should take, because human philosophy, undirected, will inevitably err and begin a false trajectory that will ultimately lead to the worst abominations.  The originators of Moleich worship may have been fine people who sought to express their awe and love for their Creator, but they ended up killing their own children without seeing that as a contradiction to their desire to become better people.  We have Maseches Derech Eretz to teach us manners, and we should never look to the goyim, or even within ourselves, to decide what is good.  Even when we seek to do good and be civil and just, incremental error will creep in and ultimately bring us to very bad ends.

The Beis Haleivi goes farther.  He says that the passuk is teaching us that even if we see in other religions what appears to be a beautiful and spiritual method of serving Hashem, that we must not copy it, because even those religious behaviors that seem pleasant and refined and spiritually elevating,  a behavior that appears to be at worst innocuous, actually expresses something that is inimical with spirituality.  It may even mask a terrible and degenerate and depraved instinct.  The proof is that these same religions do some things that are obviously depraved, like maavir b’no lamoleich.   You may not see a connection between that and the avodos they do, but the connection is there nonetheless.  They are all sinful; some are grotesque and depraved.

חלק ג, דרשות, דרוש יב


על ידי זה שציויתיך שלא לאכול ממנו ועל ידי זה האזהרה אכלת אותו, דלולי האזהרה לא היה לו תשוקה לעץ זה כלל כי כמה אילנות יותר טובים היו בגן ובודאי דיותר טוב היה לו לאכול מעץ החיים שעמד אצל עץ הדעת בתוך הגן, ורק על ידי האזהרה אכלת, וכדי בזיון וקצף.
ובזה יבואר לנו היטב מה דאיתא במסכת בבא מציעא דדרש הא דכתיב גבי שרצים המעלה אתכם מארץ מצרים… הכי פירושו: דתפס ליה הכתוב מצוה קלה דאפילו בשכר מצוה זו שנזהרין משרצים דאין בו שום תאווה בעצם, רק תאווה זו הקטנה משום דהוא אסור, ועל ידי זה יש מקום למצוא תאווה לאוכלן גם כן – כדאי הוא להעלותן ממצרים, דבעובדי עבודת כוכבים הכלל הוא להיפוך דגם דבר שאינו ראוי להיעשות, רק דיודעים דדבר זה אסור, משום הכי עושין אותו.
וזהו ביאור הכתוב (דברים יב, ל): השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני. לא תעשה כן לה' אלקיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם. דבא להזהיר שלא לחקור אחרי מעשיהם איכה יעבדו הם ואעשה גם כן אני. פירוש דתכוון לטובה, שתרצה לעשות כן לה', רק תרצה ללמוד מהם נימוסי העבודה והכבוד האיך לנהוג בעבודת ה'… ואמרו בגמרא (עירובין דף ק ע"ב) שיש ללמוד דרך ארץ מתרנגול, צניעות מחתול, ובא להזהיר שהם גרועים מן הבהמה, ומהם אין לך ללמוד שום דבר טוב. ואמר לא תעשה כן לה' אלקיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם, כאומר; הנני מוסר לך כלל במעשיהם כי הם בחרו רק מה ששנא ה' אותו יעשו, זהו הכלל במעשיהם. ונתן אות או מופת לדבריו, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם, ובודאי דמצד טבע האנושית לא היה שום אדם עושה כן לשרוף באש בניו ובנותיו, והם עושים כן רק משום דה' שנא מעשה זו, הרי לך כלל מכל מעשיהם שאין להם תכלית אחר רק זה, דהוא שנוא לה', ואם כן האיך תתרצה ללמוד מהם דבר טוב לעשות כן.
וזהו שאמרו דגם אם לא היה לישראל רק זכות זה שאינם אוכלים שרצים שלא יהיה להם תאווה לעשות הרע מצד שהוא רע גם כן כדאי היה להעלותן ממצרים. וכן מצינו שחשבו זכות שנגאלו ממצרים שלא גילו הסוד שאמר להם משה ושאלה אשה משכנתה (במדבר רבה כ/כב), והרי זה היה טובתם  ומכל מקום נחשבו להם זכות מה דלא 


According to Reb Moshe, the issur and the connection to Molech is understandable.  Humans, over time, inevitably have moments when we fool ourselves and rationalize desires that stem entirely from self interest.  We tell ourselves that they are le'sheim Shamayim when they are not.  Unless there are clear guidelines of what is appropriate, terrible things will creep in and ruin whatever good originally motivated us.  Unlike science, which usually reveals error, religious philosophy, even if initially well motivated, will veer off into the most terrible behavior.   But the Beis HaLevi is hard to understand. 

How can the Beis HaLevi say that all Gentile religious behaviors are not only wrong but even motivated by an antipathy to the Ribono shel Olam?  There are three things I want to say about the Beis Halevi.  One is introductory, and two are explanatory. 

Before even addressing the question, you have to realize that many things that we see in other religions stem from our Mesora.  Christianity and Islam intentionally imitate and incorporate some elements of Judaism, as does Reform "Judasim."  To the extent that they are loyal to their original inspiration, what they do might have legitimacy.  The Beis HaLevi is talking about religions that have no shaychus to Judaism.

To explain why, in those cases, he says that all that they do is a mask for Rishus, here are two explanations.

1.  Because we believe that not recognizing the Ribono shel Olam is the same as knowing and denying.  The person must have a reason to  refuse to accept what is, to the honest thinker, self evident.  If so, all his religious behaviors grow from a poisonous root.

2.  Man-made religion is just another way to give voice to the id without creating tension with the ego.  It enables a person to do what he wants to do without his conscience bothering him.  Behaviors that any normal human being would be ashamed of, become a mitzva when they are re-cast as religiously motivated. By declaring ourselves to be in the pursuit of some great and worthy goal, we free ourselves from the constraints of our consicence.  Human-sourced religion serves only man, and it ultimately serves the worst traits in man.  Only divinely inspired religion serves God.

A moment of thought will show how true this is.  Chazal tell us that our Toras Emes can turn into a sahm hama'ves.  If so, kal vachomer ben beno shel kal vachomer other religions.

3 comments:

Chaim B. said...

What about the Rambam's reason for korbanos?

Barzilai/Eliezer Eisenberg said...

Lest someone out there answer your ha'ara with Reb Meir Simcha's hakdama to Vayikra, let it be clear that it wouldn't help. All it would do would be to move the question from the Mikdash to a Bama.

I would say that if the Torah prohibits doing so on our own initiative. If the Torah says to do it, then that particular act is different. Second, we find that korbanos were brought with proper kavanos- by Adam Harishon and Noach and all the Avos. I don't know what the Rambam does with them, but at least you see that korbanos, brought with proper kavanos, are a good thing.

Chaim B. said...

>>>we find that korbanos were brought with proper kavanos- by Adam Harishon and Noach and all the Avos.

That's the Ramban's kashe on the Rambam's reason.